Boşanma

Scheidung Fotograf büyültme (© dpa/pa)

Türkiye´de boşanma

Türkiye´de, Türk Medeni Kanunu´nun 166. maddesine göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle çok hızlı bir şekilde anlaşmalı boşanma sağlanabilir. Çoğu zaman dava açılma tarihi ile karar tarihi arasındaki süre bir kaç günü geçmez. Bunun ön koşulu olarak elbette öncesinde her türlü ihtilafın çözülmüş olması gerekir. Taraflar temyize gitmezlerse, karar hemen kesinleşmektedir. Aksi halde temyize gitme süresi tebligatın yapıldığı tarihten itibaren işler. Tarafların avukatlarının olması durumunda şahsen duruşmaya katılmalarına gerek yoktur.

 

Almanya için Türk boşanma kararının tanıma ve tenfizi

Bir Alman vatandaşına ait yurt dışında alınan bir boşanma kararı, evliliğin iptali veya butlan kararı, Almanya´daki Eyalet Adalet Makamı tarafından Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşleri Muhakeme Usulü Kanunu´nun (FamFG) 107. maddesine göre söz konusu kararın tanınması için gerekli şartların var olduğunun tespit edilmesinden sonra Almanya´da geçerlilik kazanmaktadır. Boşanma kararı aynı zamanda reşit olmayan bir çocuğun velayetini de düzenliyorsa, yine bununla ilgili hüküm de ancak kararın resmi olarak tanınmasından sonra Almanya´da hukuken geçerli olabilecektir.

 

Davanın 28.02.2001 tarihinden sonra (AB´ye yeni katılan ülkelerde 30.04.2004 tarihi esas alınır) açılmış olması şartıyla AB ülke mahkemeleri veya makamları tarafından verilen kararlar bu uygulamanın dışındadır (Danimarka hariç). Dava eğer 01.03.2001´den önce açılmış ise (AB´ye yeni üye ülkelerde 01.05.2004´ten önce) 2201/2003 sayılı AB-Yönetmeliği´nin 39. maddesine göre veya 1347/2000 sayılı AB-Yönetmeliği´nin 33. maddesine göre (Ek IV) mahkeme veya ilgili makam tarafından gerekli belge verilmiş ise, yine tanıma şartı aranmaz.

 

Aile davasında yurt dışında alınmış bir kararın tanınması için, boşanmış olan eşlerden birinin ikamet ettiği federal eyaletteki Yüksek Eyalet Mahkemesi´ne veya ilgili adli makama başvuruda bulunması gerekir. Bununla ilgili adreslere Berlin Adalet Senatosu´nun internet sayfasından ulaşabilirsiniz (bkz. metin sonundaki download ve link listesi). Eşlerden hiç biri de Almanya´da ikamet etmiyorsa, başvuru Salzburger Str. 21/25, D-10825 Berlin adresindeki Berlin Adalet Senatosu´na yapılmalıdır.

 

İlgili başvuru formunu metin sonundaki download ve link listesinde bulabilirsiniz. Başvurunuzu Türkiye´deki Alman Başkonsolosluklarına veya Büyükelçiliğine verebilirsiniz (imza tasdiki için 20,-- Euro ve pasaport fotokopisinin tasdiki için de 10,-- Euro harç alınmaktadır).

 

Eksiksiz doldurulmuş başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

  • Yurt dışında alınan kararın tam sureti veya tasdikli fotokopisi (veriliyorsa kesinleşme şerhi) ve mümkünse suç unsurları, gerekçeli karar ve apostil tasdik şerhi ile birlikte
  • Boşanmış olan evliliğe dair evlenme kayıt örneği
  • Vatandaşlığın belgelenmesi (ör. Eşlere ait tasdikli pasaport fotokopileri)
  • Tüm belgelerin yeminli bir tercüman tarafından yapılmış onaylı tercümeleri, sadece İngilizce belgelerin tercümesi gerekli değildir
  • Başvuru sahibinin gelirine ilişkin belge
  • Şayet bir vekil tarafından başvuruda bulunuluyorsa, vekaletname

Tanıma davası harca tabiidir ve zaman alan bir süreçtir. Harçlar ve diğer bilgilere Berlin Adalet Senatosu´nun internet sayfasından ulaşabilirsiniz (bkz. sayfanın sağ tarafı).

 

Eyalet Adalet Makamının bir karara ilişkin yaptığı tanınabilir olup olmadığına dair tespit Almanya´daki bütün mahkeme ve idari makamlar için bağlayıcıdır. Yabancı boşanma kararının tanınması ile birlikte, karar Alman hukukuna göre de, yabancı mahkeme kararının kesinleşme tarihi itibariyle, geriye dönük geçerlilik kazanmış olur.

Türkiye için Alman boşanma kararının tanıma ve tenfizi

Almanya´da alınan bir boşanma kararının da, Türkiye´de geçerli olabilmesi için, tanıma ve tenfizinin yapılması gerekir.

 

Türk hukuku için Alman boşanma kararının tanıma ve tenfizi için: Alman mahkeme kararı, Türk mahkemesinin kararı ile tanınması gerekir. Bu işlem aslında ikinci bir boşanma davası gibidir. 5718 sayılı Uluslararası Özel Hukuk ve Hukuk Muhakemesi Kanunu´nun 58. maddesine göre yabancı mahkeme kararlarının Türkiye´de tanıması yapılır. Böyle bir tanıma işlemi yapılmamış yabancı mahkeme kararlarının Türk makamları nezdinde geçerliliği olmaz. Örneğin tanıması yapılmamış boşanma Türkiye´de nüfusa işlenemez ve kişi halen evli gözükür.

 

Halen ikamet edilen veya en son ikamet edilen yerdeki aile mahkemesi veya sulh hukuk mahkemesi tanıma davalarına bakar. Yabancılar ise Ankara, İstanbul veya İzmir´deki mahkemeler arasında tercih yapabilirler.

 

Tanıma davası kişi tarafından şahsen açılabilir veya görevlendirdiği bir avukat tarafından da açılabilir. Genellikle iki avukat tutulur. Bir avukat tanıma davasını açar, diğeri ise kabul eder. Bu durumlarda dava 5 ila 10 gün arasında sonuçlanır. Olası suiistimallerin önüne geçmek için yabancı taraf, sadece Türk mahkemelerinde boşanma davasının tanıma ve tenfizi işlemi için avukata vekalet vermeli ve başka işlemleri vekalete dahil etmemeli („bu vekalet başka bir amaçla kullanılamaz“ ibaresinin kullanılmasında fayda var).

 

Taraflardan biri Türkiye´de yaşıyor ve şahsen mahkemeye başvurabiliyor ise, sadece bulunmayan kişinin bir avukat tutması yeterli oluyor. Bu durumda da dava süresi yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Yabancı taraf avukat tutmuyorsa, Türk uyruklu kişi yukarıda belirtildiği gibi şahsen veya bir avukat aracılığı ile davayı açabilir. Tanıma ve tenfiz davası bu şekilde açıldıktan sonra mahkeme, karşı tarafa yurt dışındaki adresine tebligat yoluyla kendisinin veya avukatının duruşmaya katılma çağrısını iletir. Katılmaması durumunda da gıyaben tanıma ve tenfiz işlemi sonuçlandırılır. Ne yabancı olan taraf, ne de avukatı duruşmaya katılmaz ise, mahkeme tanık dinler ve dava konusu yabancı mahkeme kararına (tercümesi ve onaylı fotokopisi gerekli) ilişkin tanıma ve tenfiz kararını verir. Bu durumlarda dava 5 ila 6 ay sürebilir.

 

Mahkeme celbi tebliğ edilemez ise (bilinmeyen adrese taşınma vs.) Türk Tebligat Kanunu gereğince mahkeme celbinin tebligatı ilanen yapılır. Ancak bu şartla mahkeme, kararın tanıma ve tenfizini yapar. Bu durumlarda verilen kararın kesinleşebilmesi için kararın da ilan edilmesi gerekir. Bu davalar en az bir yıl sürer.

 

Tanıma ve tenfiz kararlarında temyize gitmek de mümkündür.

 

Türk hukukuna göre bir Alman boşanma kararı Türk mahkemesi tarafından verilen tanıma ve tenfiz kararının kesinleşmesi tarihi itibariyle Türkiye`de geçerlilik kazanır.

 

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte dış temsilciliklerimizin sahip olduğu bilgi ve değerlendirmeleri yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

Başkaca bilgi ve başvuru formu

Yabancı boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz başvurusunu ve ilgili adreslere Berlin Adalet Senatosu´nun internet sayfasından ulaşabilirsiniz.