İmza Tasdik İşlemleri

notarielle Beurkundung Fotograf büyültme (© dpa - Report)

İmza tasdiki işleminde konsolosluk memuru huzurunda imzanızı atarsınız veya beraberinizde getirdiğiniz belge üzerindeki imzanın size ait olduğunu konsolosluk memuruna teyit edersiniz. İlgili dış temsilcilik belge üzerine tasdik şerhi düzenler. Bu tasdik şerhi ile bizzat sizin belge üzerindeki imzayı attığınız tasdik olunur.

İmza tasdiki, bazı resmî işlemlerde resmî makam ve kuruluşlar tarafından istenmektedir. Almanya´da noter ve belediye gibi resmî makamlar tarafından imza tasdiki işlemi yapılırken, yurt dışında Alman konsolosluk memuru tarafından yapılır.

İmza tasdiki işlemi esnasında imzalanacak belgenin hukuki açıdan ne anlama geldiği konusunda bir açıklama yapılmaz. Çoğu zaman belgenin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için imza tasdikinin yapılması yeterlidir. Fakat işin hukuki boyutunun açıklanmasının yasal zorunluluk olduğu bazı durumlarda, işlemin resmî belge şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Salt imza tasdiki mi yoksa işlemin resmî belge düzenlenmesi şeklinde mi yapılması gerektiği konusunda tereddütleriniz varsa, bize bilgilerinizi içeren ve konuyu açıklayan veya imzalanacak belgenin bir fotokopisini eklediğiniz kısa bir e-posta ya da faks gönderirseniz, size memnuniyetle yardımcı oluruz.

İmza tasdik işlemi için aşağıda bazı örnekler sıralanmıştır:

  • Onay beyanı: Bu beyanname ile imzalayan şahıs Almanya`da daha evvel imzalanmış bulunan bir sözleşmeyi sonradan kabul eder, onaylar.
  • Vekaletnameler: „Basit“ vekaletnameler, vekalet veren açısından bağlayıcılığı daha düşük vekaletnamelerdir. Örn. tek bir hukuki işlem için vekalet verilir ve gerektiğinde iptal edilebilir. Ancak bazı vekaletnameler için de resmî belge düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Ticaret sicil kayıtları
  • Adlî sicil kaydı başvuruları
  • Mirasın reddine dair beyanlar: Mirasçıysanız ve miras borçtan ibaret olduğu için mirası reddetmek istiyorsanız, buna dair resmî beyanda bulunmanız gerekmektedir. Bunun için de imza tasdiki işlemi gereklidir.
  • Soyadı beyanı veya evlenme ehliyet belgesi için gerekli imza tasdiki için lütfen ilgili başlıklar altındaki açıklamaları okuyunuz.

İmza tasdiki için lütfen aşağıdaki belgeleri beraberinizde getirin:

  • İmzalanacak olan belgeyi
  • Onay beyannamelerinde: Önceden imzalanmış olan sözleşmeyi
  • Resimli ve geçerli bir kimlik belgesi: Alman veya T.C. pasaportu, Alman kimlik belgesi veya T.C. nüfus cüzdanı v.s.
  • Kendi adınıza değilde üçüncü bir şahıs veya bir firma adına imza atacaksanız, söz konusu firma veya kişi adına belge imzalamaya yetkili olduğunuza dair bir belge (aslı veya onaylı fotokopisi)

İmza tasdik işleminin harcı, belgenin ihtiyaç duyulduğu hukuki işlemin değerine göre belirlenmekte olup asgari 20,-- Euro´dur. Hukuki işlemin değeri, başvuruda bulunan kişi tarafından belgelenmeli veya bu konuda en azından makul beyanda bulunması gerekmektedir. Gerekli belgelerin fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğe gönderirseniz, harç tutarı size bildirilebilecektir.

İmza tasdik işlemleri, gayrimenkul işleri hariç, (aynı harçlar karşılığında) Almanya`nın Türkiye`deki Fahri Konsolosları tarafından da yapılabilmektedir.

İmza tasdik işlemi aslında Türkiye`de bir noter tarafından da yapılabilir. Bunun için lütfen belgenin Almanya`da ibraz edilmesi gereken yere önceden bunun kabul edilip edilmeyeceğini sorunuz. Belgenin Almanya`da ibraz edileceği yer, belgenin bir de Apostille tasdik edilmesini de isteyebilir (bkz.: nüfus kayıt örneklerinin ve mahkeme kararlarının temini ile resmî belgelerin doğru olduklarına dair teyit (Apostil) başlığı).

Dikkat: Veraset ilamı talepleri, babalık tanıma senedi ve velayet beyanları için resmî belge düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumlarda basit bir imza tasdiki yeterli değildir. İlgili başlıklar altında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.