Almanya, yüzyýllarca süren göç dalgalarý ile sürekli bir deðiþim yaþadý. Bu kongrede, göçmen vatandaþlarýn toplumsal katýlýmý ele alýnýyor.
Almanya çapýnda, göçmen olarak adlandýrýlmak istenmeyen kiþiler tarafýndan çok sayýda inisyatif kuruldu. Bunlardan bazýlarý, örneðin: Neue deutsche Medienmacher- Yeni Alman Gazeteciler derneði, Juma, ya da "Buntesrepublik" dernekleri.
Günümüzdeki kültürel çeþitlilik nasýl olabilir? Dayanýþma ve toplumsal katýlým nasýl þekillendirilebilir? Neue Deutsche Organisationen- Yeni Alman Organizasyonlar’ýnýn ikinci kez düzenlediði ve Federal Hükümet tarafýndan desteklenen kongrede bu ve benzeri sorulara cevaplar arandý. Verilmesi istenen mesaj ise: Biz de buraya aitiz ve söz hakký istiyoruz.

Almanya – ilerisini düþünmek
„Neue Deutsche Organýþationen“- Yeni Alman Organizasyonlarý’nýn 2. Federal Kongresi

O-TON Sheila Mysorekar – „Neue Deutsche Medienmacher“- Yeni Alman Gazeteciler derneði
„Adým Sheila Mysorekar, ‚Neue Deutsche Medienmacher‘- Yeni Alman Gazeteciler derneði baþkanýyým.“

O-TON Delal Atmaca – DaMigra
„Ben göçmen kadýnlar için kurulan organizasyonlarýn çatý kuruluþu DaMigra için buradayým.“

O-TON Patrick Pinheiro – „Derf’s a bisserl bunter sein“ derneði
„Ben de‚ Derf’s a bisserl bunter sein‘ göçmen ve kültürel çeþitlilik inisyatifini hayata geçirdim.“

O-TON Sheila Mysorekar – „Neue Deutsche Medienmacher“- Yeni Alman Gazeteciler derneði
„Saðcý ve ýrkçý fikir ve söylemler artýk toplum önünde söylenebilir hale geldi. Öte yandan, biz yani Yeni Alman Organizasyonlar’ýn birleþip tek bir aðýzdan konuþma gerekliliði apaçýk ortada.“

O-TON Kübra Gümüsay – Blog yazarý
„Yýllardýr, nasýl daha iyi tartýþabileceðimizi konuþuyoruz. Ýslam'ý nasýl koruyabiliriz, ýrkçý söylemlere karþý nasýl hareket edebiliriz,… Sürekli bunlarýn arkasýný toplamakla meþgulüz.“

O-TON Breschkai Ferhad – „Neue Deutsche Organisationen“- Yeni Alman Organizasyonlar Birliði
„Toplumun yüzde 20’sini oluþturuyoruz, ama kurumlara bakýldýðýnda yüzde 20’lik kýsmý göremiyoruz. Bunun olmamasý lazým.“

O-TON Sheila Mysorekar - „Neue Deutsche Organisationen“- Yeni Alman Organizasyonlar Birliði
„Federal hükümetin, bu durumu tüm alanlarda kabul edip, toplumun tüm parçalarýna, yani göçmen kökenli inslanlara da söz hakký tanýmasýný istiyoruz. Herkesin topluma katýlým saðlamasýný, eþit eðitim þanslarýnýn olmasýný, göçmenlerin siyasette ve medyada temsil edilmelerini istiyoruz.“

O-TON Delal Atmaca – DaMigra
„Bu toplumdaki ýrkçýlýðý açýkça ve korkusuz konuþalým. Korkmadan ve çekinmeden! Çünkü yapýsal ýrkçýlýk, sadece dile getirildikçe önlenebilir.“

O-TON Farhad Dilmaghani – DeutschPlus e.V. derneði
„Katýlýmcýlar artýk o kadar politize oldu ki, bu salondaki enerji, bu birliktelkten kesinlikle yeni bir sosyal hareketin oluþacaðý hissini veriyor.“

O-TON Farhad Dilmaghani – DeutschPlus e.V. derneði
„Anayasanýn deðiþtirilmesini ve yeni bir devlet amacý istiyoruz. Geçmiþte anayasada deðiþiklikler yapýlmýþtý. Toplumsal bilincin ilerlediði dönemde, çevrenin korunmasý devletin hedefi haline gelmiþti. Biz de devlet hedefi olarak, Almanya’nýn çok kültürlü bir göç ülkesi olarak kabul edilmesini istiyoruz.“

O-TON Breschkai Ferhad – „Neue Deutsche Organisationen“- Yeni Alman Organizasyonlar birliði
„Bu kongre Federal Hükümet tarafýndan, Federal Göç, Uyum ve Mülteciden sorumlu Bakan‘ý Aydan Özoðuz tarafýndan destekleniyor. Federal Ýçiþleri Bakanlýðý’na ait olan Federal Siyasi Eðitim Merkezi, yani yine Federal Hükümet tarafýndan destekleniyor. Bu yüzden iyi bir yolda ilerlediðimizi düþünüyorum. Ancak bunun sadece yýlda bir kez bir kongre düzenlemekle kalmamasýna ve bunun günlük hayata geçiþ saðlamasýna dikkat etmemiz gerek. Karar sahibi olan siyasetçiler tarafýndan duyulmamýz lazým.“

Bu noktada siyaset belirleyici bir rol oynuyor.